Success stories

Success stories

DSK – prawnicy i inżynierowie

 • 18 listopada 2021
Zarządzanie projektem budowlanym opiera się na wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych. Jak jednak sprawnie koordynować inwestycję, gdy narzędzia informatyczne przestają nas wspierać?                                                                   

Negocjacje i zawarcie ugody z zamawiającym publicznym

 • 30 września 2021
Nasz klient, duża spółka zajmująca się m.in. projektowaniem dróg, prowadził dwa spory z zamawiającym publicznym, które z pomocą DSK udało się zakończyć ugodą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Branża deweloperska

 • 9 września 2021
Klient DSK z branży deweloperskiej napotkał na trudności w realizacji jednej z dużych inwestycji budowlanych. Wspólnie wypracowana przez klienta, architektów i kancelarię DSK koncepcja pozwoliła zawrzeć korzystne porozumienie z blokującą inwestycję spółką – PKP PLK – i kontynuować planowane przedsięwzięcie.

Podatek akcyzowy – sukces specjalistów DSK

 • 26 kwietnia 2021

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną dla naszego Klienta indywidualną interpretację podatkową w sprawie dotyczącej podatku akcyzowego.  

Wygrana DSK – spór z jednym z podmiotów rynku finansowego

 • 8 grudnia 2020

Wygrana przed Sądem I instancji w precedensowym sporze z jednym z największych podmiotów rynku finansowego w Polsce – sukces Zespołu Procesowego DSK Kancelaria.

Inwestycja kolejowa – obsługa kontraktu

 • 20 września 2020

Zespół Kancelarii DSK, świadcząc kompleksową obsługę kluczowej w skali kraju inwestycji kolejowej, opracował na zlecenie Klienta szereg prac. Znalazły się wśród nich m.in.  Harmonogram prac, Analiza dokumentacji technicznej dotyczącej wycinki drzew oraz Analiza dokumentacji projektowej. W wyniku swoich działań, zespół DSK otworzył Klientowi drogę do dochodzenia dodatkowych płatności, poszerzenia zakresu prac oraz przedłużenia terminów kontraktowych.

Branża e-commerce

 • 21 sierpnia 2018

Przed kilkoma miesiącami do kancelarii zwrócił się o pomoc nowy klient. Było wobec niego prowadzone postępowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie naruszania przez niego zbiorowych interesów konsumentów. Klientowi groziła mu bardzo wysoka kara pieniężna w wysokości nawet do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Prawo Pracy – reprezentacja w Sądzie Pracy

 • 1 sierpnia 2018

Do Kancelarii DSK zgłosił się pracownik, któremu po 8 latach zasłużonej pracy wręczono oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia podając za przyczynę ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W imieniu Klienta Kancelaria złożyła odwołanie do Sądu Pracy, który uznał rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia za niezgodne z prawem i przyznał Klientowi wysokie odszkodowanie z tego tytułu.

Wygrana przed KIO – przedmiot zamówienia i stawka VAT

 • 26 maja 2018

Reprezentowany przez nas Klient brał udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym rozbudowy szpitala powiatowego. Wybór jego oferty, uznanej za najkorzystniejszą w postępowaniu, został zaskarżony przez innego oferenta.

Inwestycje infrastrukturalne

 • 23 maja 2018

Wśród naszych Klientów znajdują się najwięksi w Europie wykonawcy budowlani, specjalizujących się w budowie dróg i autostrad, związani licznymi kontraktami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach, w trakcie realizacji szeregu inwestycji, obsługiwani przez nas wykonawcy napotkali wiele – niezależnych od siebie – utrudnień wpływających na możliwość realizowania przez nich zakontraktowanych prac. Skutkiem napotkanych przeszkód był zazwyczaj brak możliwości dotrzymania terminów wykonania robót.

Optymalizacja celna

 • 17 października 2017

Nasz Klient corocznie importował towary pochodzące z kraju spoza UE o wielomilionowej wartości. Jako importer napotykał szereg barier i przeszkód natury administracyjnej i prawnej, które utrudniały mu sprawne prowadzenie swojej działalności.

Optymalizacja podatkowa

 • 12 października 2017

Kancelaria DSK skutecznie pomogła Klientowi, któremu organy podatkowe zakwestionowały zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków o wysokości 1,5 mln złotych.

Biotechnologia

 • 5 października 2017

Kancelaria DSK doradzała podmiotowi z branży farmaceutycznej w zakresie wytwarzania produktów biopochodnych na cele badawcze –  specjaliści DSK stanęli tym samym przed wyzwaniem z obszaru biotechnologii.

Inwestycje budowlane

 • 26 września 2017

Skuteczne działania zespołu inwestycyjnego DSK uchroniły naszych Klientów – spółkę świadczącą usługę nadzoru inwestorskiego, a także osobę pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu, przed zapłatą dochodzonej na drodze sądowej kwoty prawie 7 milionów zł.

Branża podróżnicza

 • 26 września 2017

Zdjęcia zagranicznych kurortów, czy rajskich plaż widniejące na witrynach agencji turystycznych kuszą chyba każdego. Niestety obecna sytuacja finansowa biur podróży jest na tyle niestabilna, że wymarzone wakacje mogą okazać się fiaskiem, a zamiast odpoczynku trzeba ubiegać się o swoje prawa.

Branża rolno-spożywcza

 • 20 czerwca 2017

Nasi prawnicy skutecznie pomogli firmie produkującej żywność nękanej stałymi kontrolami przez wszystkie inspekcje wojewódzkie zajmujące się kontrolą rynku żywności. Pomimo, iż wielokrotne kontrole nie wykazały żadnych uchybień, nasz klient wciąż pozostawał obiektem zainteresowania inspekcji wojewódzkich. W końcu – na podstawie niejasnych przesłanek – na przedsiębiorstwo nałożono jednak kary administracyjne na kwotę blisko 3 miliony złotych.

Prawo Pracy

 • 14 kwietnia 2017

Kancelaria DSK skutecznie pomogła Klientowi, który procesował się z nielojalnym pracownikiem, który nie przyznał się do zarzuconych czynów, a po zwolnieniu dyscyplinarnym domagał się wysokiego odszkodowania oraz przywrócenia do pracy.

 

Windykacja

 • 1 marca 2017

Kancelaria DSK skutecznie pomogła Klientowi w odzyskaniu należności z tytułu umowy – zlecenia.

Masowa Windykacja Należności

 • 2 lutego 2017

Jednostka budżetowa działająca w sektorze zarządzania jakością publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego postanowiła dochodzić swoich należności z tytułu umowy przewozu. W związku z powyższym Klient zamówił usługę windykacji masowej na zlecenie.

Ochrona dóbr osobistych

 • 1 lutego 2017

Kancelaria DSK skutecznie pomogła klientowi, którego dobra osobiste zostały naruszone przez dziennikarzy lokalnej prasy. Oto jego historia.

Branża Kreatywna

 • 6 listopada 2016

Prawnicy naszej kancelarii skutecznie pomogli agencji marketingowej, której pomysł został wykorzystany przez nieuczciwego kontrahenta. Oto jej historia.

Prawo spadkowe

 • 6 października 2016

Do prawników kancelarii zwrócono się z delikatną sprawa rodzino – spadkową. Klientowi zmarła matka. Ojciec zmarł kilka lat wcześniej. Siostra klienta złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej na podstawie testamentu notarialnego, w którym powoływano ją do spadku jako jedynego spadkobiercę.

Branża IT

 • 6 października 2016

Jeden z głównych Klientów Kancelarii – jednostka sektora finansów publicznych, której naczelnym zadaniem jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji, stanęła przed wyzwaniem wprowadzenia wielofunkcyjnej karty aglomeracyjnej oraz zintegrowanego z nią elektronicznego systemu obsługi pasażerów. Specjaliści DSK przez cały czas wspierali Klienta przy realizacja powyższego przedsięwzięcia, które okazało się nielada wyzwaniem dla obu stron. 

Branża Wydawnicza

 • 6 października 2016

Jeden z Klientów kancelarii zwrócił się z prośbą o pomoc w sporze dotyczącym okładki wydanej przez niego książki. Zostało mu zarzucone posłużenie się na niej wizualizacją istniejącego obiektu architektonicznego bez zgody agencji marketingowej, która zarejestrowała znak towarowy z tym obiektem. 

Branża Sportowa

 • 6 października 2016

W 2013 roku wybuchł największy skandal w historii polskiego sportu – rezygnacja z uczestnictwa w finale ligi zespołu Unibax Toruń S.A. Kwestie prawne tej decyzji zostały powierzone partnerowi kancelarii DSK legal. Oto nasza historia:

 

 

Branża Hazardowa

 • 6 października 2016

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach