Branże
Zamówienia publiczne

zakresy

Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych oferuje kompleksową obsługę w dziedzinie zamówień publicznych. Stabilny, bogaty w doświadczenia zespół składa się z wykwalifikowanych prawników, inżynierów, kosztorysantów. Członkowie zespołu z sukcesami świadczą profesjonalną obsługę w zakresie zamówień publicznych.

 

Zakres usług obejmuje świadczenie pomocy prawnej oraz technicznej od momentu ogłoszenia o zamówieniu do zakończenia realizacji inwestycji – poprzez wybór, postępowania odwoławcze przed KIO, zawarcie i wykonanie umowy.

success story

Wygrana przed KIO – przedmiot zamówienia i stawka VAT

Reprezentowany przez nas Klient brał udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym rozbudowy szpitala powiatowego. Wybór jego oferty, uznanej za najkorzystniejszą w postępowaniu, został zaskarżony przez innego oferenta.

eksperci związani z branżą

Kamil Nowak

  • Inżynier
  • Specjalista ds. kontraktów budowlanych

Karol Przyborski

  • Specjalista ds. roszczeń

Katarzyna Siwiec

  • Radca prawny

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Artykuły

Okres obowiązywania umowy a wynagrodzenie ryczałtowe w PZP

  • 25 czerwca 2018
Umowy zawierane w ramach zamówień publicznych - co do zasady – zawierane są na czas oznaczony. Zakończenie obowiązywania danej umowy wyznaczane jest zatem określonym terminem, czyli zdarzeniem przyszłym i pewnym. W praktyce jednak, moment zakończenia stosunku zobowiązaniowego określany jest w umowach w różny sposób, często dosyć niejednoznaczny i wywołujący problemy na etapie realizacji zamówienia.Jako przykład nieprecyzyjnego zapisu umownego można...

JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej

  • 20 marca 2018
Zbliża się moment wejścia w życie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, która zakłada częściową elektronizację postępowań z dniem 18 kwietnia 2018 roku (całkowita elektronizacja nastąpi 18 października 2018 roku). Od tego dnia Wykonawcy obowiązani będą do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wyłącznie w formie elektronicznej.Istotą wspomnianej nowelizacji, jest zastąpienie pisemnej formy komunikacji pomiędzy...

Jak unikać nieprawidłowości sporządzając harmonogram robót

  • 13 marca 2018
Harmonogram robót stanowi jeden z najistotniejszych dokumentów podlegających weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu, w ramach procedur kontraktowych FIDIC. W praktyce często zdarza się, że przy jego sporządzaniu Wykonawcy nie ustrzegają się błędów rodzących niekiedy poważne konsekwencje. Poniżej wskazujemy najczęstsze błędy w konstruowaniu harmonogramów i wskazówki jak ich unikać. HARMONOGRAM ROBÓT – PLAN DLA WYKONAWCY   Harmonogram (inaczej Program)...

Rozstrzygnięcie KIO w sprawie umów zawieranych przez GDDKiA

  • 22 lutego 2018
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) musi usunąć z kontraktów postanowienia wyłączające możliwość ubiegania się przez wykonawców o sądową zmianę umów. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku ogłoszonym 15 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 173/18, opowiedziała się przeciwko obciążaniu wykonawców kontraktów drogowych ryzykiem finansowym wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy....