transport publiczny
Procedury zamówień publicznych

Niezmiennie od wielu lat skutecznie doradzamy wykonawcom i zamawiającym w obszarze transportu publicznego, w kwestiach prawnych dotyczących zamówień publicznych.

 

Kancelaria DSK Legal świadczy usługi prawne zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających. Angażujemy się we wsparcie naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania. Doradzamy na etapie przygotowania oferty, a także podczas zawierania oraz wykonywania umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami. Wspieramy wykonawców w sporządzaniu treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Kancelaria posiada również doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

success story wszystkie

publikacje wszystkie

Rozsądny zysk w transporcie publicznym
  • 7 lutego 2017
ZASADY OBLICZANIA ROZSĄDNEGO ZYSKUW praktyce publicznego transportu zbiorowego zasady ustalenia rozsądnego zysku budzą wiele wątpliwości, z uwagi na brak konkretnych definicji w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym¹, a w konsekwencji brak rozporządzeń wykonawczych regulujących tę problematykę w sposób szczegółowy. Rozsądny zysk definiuje natomiast Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady², zgodnie z...
czytaj
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w P.Z.P.
  • 3 października 2017
Zgodnie z przepisami ustawy p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne1. Również w doktrynie i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (powoływanej dalej jako „KIO”) podkreśla się, że jawność i transparentność są podstawą procedury udzielania zamówień publicznych, a utajnienie jej elementów w jakimkolwiek zakresie jest wyjątkiem2. Takim dopuszczonym wprost przez p.z.p. wyjątkiem są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa....
czytaj