Branże
Transport publiczny

zakresy

Kancelaria DSK doradza jednostkom samorządu terytorialnego na każdym szczeblu i spółkom komunalnym we wszelkich, różnorodnych sprawach związanych z Prawem przewozowym i organizacją publicznego transportu zbiorowego.

Kancelaria DSK posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej Klientów, w tym świadczy pomoc prawną na rzecz organizatora publicznego transportu zbiorowego jednego z największych polskich miast.

Z uwagi na specyfikę branży, DSK dba o stały, bezpośredni kontakt z Klientem oraz nieustannie podnosi kwalifikacje zespołu prawników zajmujących się sprawami z tego zakresu. Na każdym etapie uwzględniamy także publiczny charakter zadań wykonywanych przez naszych Klientów.

success story

Optymalizacja podatkowa

Kancelaria DSK skutecznie pomogła Klientowi, któremu organy podatkowe zakwestionowały zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków o wysokości 1,5 mln złotych.

eksperci związani z branżą

Marta Lasota

  • Manager ds. Zarządzania Wierzytelnościami
  • Prawnik

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

Artykuły

Fiskus vs. przedawnione roszczenie

  • 3 lipca 2018
Podniesienie zarzutu przedawnienia po upłynięciu określonego terminu nie wyczerpuje możliwości przymusowego dochodzenia roszczenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny twierdzi, że przedawnione roszczenie stanowi przychód. Czy to narzędzie wyłącznie organu administracyjnego? W dniu 21 kwietnia 2007 roku Pan X podpisał umowę kredytową z Bankiem Y na zakup samochodu. Po spłacie części kredytu Pan X wywiesił białą flagę twierdząc, że nie ma zdolności finansowej,...

Skutki braku odpowiedzi na reklamację przez podmiot rynku finansowego

  • 29 czerwca 2018
W wielu aktach prawnych występuje środek odwoławczy w postaci reklamacji. Określone są również terminy jej rozpatrywania. Uchwała Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2018 roku dokonała wyłomu w myśleniu o skutkach nierozpatrzenia reklamacji. Do jej wydania doszło na skutek sporu, który toczył się pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń, które nie udzieliło odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w Ustawie a klientem. autor: Rafał Kowalczyk  Czy brak odpowiedzi...

Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 roku

  • 22 czerwca 2018
Zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku (Dz.U.2016.408 z dnia 30 marca 2016 roku) w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 roku. Po tym dniu nie będzie można nabyć, wykorzystać  lub zwrócić do sądu nabytych wcześniej znaków papierowych, a ich dotychczasowe miejsce...

Nowy krótszy termin przedawnienia roszczeń

  • 18 czerwca 2018
28 maja 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą m.in. kodeks cywilny. Najistotniejszymi wprowadzonymi zmianami są skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczeń i nowy sposób liczenia upływu tego terminu. Większą ochroną zostaną także objęci konsumenci. Skrócenie terminów przedawnienia   Przyjęta ustawa wprowadza zmiany w art. 118 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym podstawowy termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 6 lat,...