prawo pracy
Wypadki przy pracy

Skutecznie prowadzimy sprawy odszkodowawcze 

 

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego, często może dochodzić również roszczeń uzupełniających od pracodawcy (lub też od zakładu ubezpieczeń, jeżeli pracodawca był ubezpieczony).


Kancelaria DSK prowadzi sprawy o odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadku przy pracy, zarówno z winy pracodawcy, jak i na zasadzie ryzyka. Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej na rzecz pracowników, pozwala nam uzyskiwać najwyższe odszkodowania.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Prawo Pracy – reprezentacja w Sądzie Pracy
Klient Kancelarii piastował jedno z ważniejszych stanowisk u swojego Pracodawcy. Jako miejscowy dyrektor sprzedaży osiągał wysokie wyniki, będąc jednym z najlepszych pracowników w tym zakresie. Ponadto  nasz Klient wielokrotnie był nagradzany przez Pracodawcę (otrzymując nagrody finansowe) oraz doceniany przez jego kontrahentów.Pod pozorem rzekomych działań Pracownika na szkodę Pracodawcy, zdecydował się on złożyć naszemu Klientowi oświadczenie o...
czytaj

publikacje wszystkie

Sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia
  • 10 stycznia 2017
W przypadku wielu z nich, sprawca zdarzenia uciekł i nie można go było w żaden sposób zidentyfikować - a tym samym nie można było wskazać osoby, od której można by było domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia.DO KOGO POWINNIŚMY SIĘ ZGŁOSIĆ Z ROSZCZENIAMI O NAPRAWIENIE SZKODY ?Ustawodawca przewidział takie sytuacje i w drodze ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze...
czytaj
Odpowiedzialność materialna pracownika
  • 4 marca 2017
Na gruncie przepisów Kodeksu pracy wyróżniamy dwa rodzaje odpowiedzialności, tj. odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy i odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.WARUNKI POWSTANIA ODPOWIEDZIALNOŚCIAby przypisać odpowiedzialność materialną pracownikowi muszą zostać spełnione następujące warunki:powstanie szkody w majątku pracodawcy, niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych, wina...
czytaj