prawo pracy
Ustalenie stosunku pracy

Wspieramy Klientów w negocjacjach z pracodawcą

 

Umowa o pracę pociąga za sobą wiele obowiązków wobec pracownika, które obciążają pracodawcę. W związku z tym pracodawcy niejednokrotnie sięgają po konstrukcję umów uregulowanych przepisami spoza Kodeksu pracy. W sytuacji, gdy pracodawcę i pracownika wiąże umowa cywilnoprawna, ale praca wykonywana jest w sposób typowy dla zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, pracownik może wystąpić do sądu z żądaniem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Kancelaria DSK wspiera Klientów w negocjacjach z pracodawcą oraz występuje w ich imieniu z powództwem do właściwego sądu pracy.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Prawo Pracy – reprezentacja w Sądzie Pracy
Klient Kancelarii piastował jedno z ważniejszych stanowisk u swojego Pracodawcy. Jako miejscowy dyrektor sprzedaży osiągał wysokie wyniki, będąc jednym z najlepszych pracowników w tym zakresie. Ponadto  nasz Klient wielokrotnie był nagradzany przez Pracodawcę (otrzymując nagrody finansowe) oraz doceniany przez jego kontrahentów.Pod pozorem rzekomych działań Pracownika na szkodę Pracodawcy, zdecydował się on złożyć naszemu Klientowi oświadczenie o...
czytaj

publikacje wszystkie

Minimalna stawka godzinowa
  • 7 grudnia 2016
W dniu 17 sierpnia 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 1. Na mocy tej nowelizacji w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2 wprowadzono zmiany istotne z punktu widzenia zarówno zawartych już, jak i przyszłych umów, tj.: 1. wprowadzono zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę,  2. wprowadzono niefunkcjonującą...
czytaj
Nowelizacja Kodeksu pracy
  • 30 stycznia 2017
OBOWIĄZEK WYDANIA ŚWIADECTWA PRACYW pierwszej kolejności należy podkreślić, że zmianie uległa treść art. 97 k.p. w zakresie powstania obowiązku wydania świadectwa pracy pracownikowi. Wyjaśnienia bowiem wymaga, że pracodawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy, jest obowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia...
czytaj
Nowy wzór świadectwa pracy
  • 8 lutego 2017
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WIELU OKRESÓW ZATRUDNIENIAJeśli pracodawca podpisze nową umowę w ciągu 7 dni z pracownikiem, z którym wygasła umowa, nie musi wystawiać osobnego świadectwa pracy dla każdego okresu zatrudnienia z osobna, ale może wystawić jedno „zbiorcze” świadectwo pracy na wszystkie te okresy łącznie. Jeśli pracownikowi zależy jednak na uzyskaniu takiego „cząstkowego” świadectwa pracy, może o to wystąpić, a pracodawca wówczas zobowiązany...
czytaj