Branże
Prawo pracy

zakresy

Kancelaria DSK doradza Klientom we wszelkich kwestiach prawnych związanych z szerokim zakresem prawa pracy – zarówno prawa pracy indywidualnego, jak i zbiorowego.

 

Na rzecz pracodawców świadczymy usługi dotyczące zatrudniania pracowników, w tym zatrudniania cudzoziemców, dokonywania zmian kadrowych oraz rozwiązywania umów o pracę. Kancelaria DSK zajmuje się także zagadnieniami związanymi z zatrudnianiem członków zarządu spółek kapitałowych.

 

Ponadto, eksperci DSK przeprowadzą Klientów przez skomplikowany proces restrukturyzacji przedsiębiorstw, przygotowując wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do sfinalizowania takiego przedsięwzięcia. W zakresie prawa pracy Kancelaria DSK udziela porad prawnych obu stronom stosunku pracy, reprezentując interesy pracowników lub pracodawców w rozwiązywaniu wszelkich sporów, w tym rozwiązywaniu sporów zbiorowych lub powstałych na tle naruszenia dóbr osobistych.

success story

Prawo Pracy – reprezentacja w Sądzie Pracy

Do Kancelarii DSK zgłosił się pracownik, któremu po 8 latach zasłużonej pracy wręczono oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia podając za przyczynę ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W imieniu Klienta Kancelaria złożyła odwołanie do Sądu Pracy, który uznał rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia za niezgodne z prawem i przyznał Klientowi wysokie odszkodowanie z tego tytułu.

eksperci związani z branżą

Artykuły

Ustalenie istnienia stosunku pracy

  • 6 marca 2017
Powszechną zasadą kontraktowania jest zasada swobody umów, wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego, pozwalająca stronom na ułożenie stosunku prawnego wedle własnego uznania, o ile jego treść albo cel nie będą sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Do ograniczenia tej zasady może dojść między innymi przy zawieraniu umowy zlecenia, gdy obejmuje ona postanowienia charakterystyczne dla stosunku pracy. W takim...

Odpowiedzialność materialna pracownika

  • 4 marca 2017
Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach Kodeksu pracy. Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje w chwili wyrządzenia szkody w majątku pracodawcy i jest niezależna od odpowiedzialności porządkowej, karno-administracyjnej czy karnej. Na gruncie przepisów Kodeksu pracy wyróżniamy dwa...

Nowy wzór świadectwa pracy

  • 8 lutego 2017
Dnia 1 stycznia 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Nowy wzór, oprócz zmian bardziej kosmetycznych, zawiera także zmiany, które ułatwią życie pracodawcom jak i pracownikom. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WIELU OKRESÓW ZATRUDNIENIAJeśli pracodawca podpisze nową umowę w ciągu 7 dni z pracownikiem, z którym wygasła umowa, nie musi wystawiać osobnego świadectwa...

Nowelizacja Kodeksu pracy

  • 30 stycznia 2017
Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, w oparciu o którą ustawodawca wprowadził istotne zmiany, których celem było poprawienie otoczenia prawnego przedsiębiorców. OBOWIĄZEK WYDANIA ŚWIADECTWA PRACYW pierwszej kolejności należy podkreślić, że zmianie uległa treść art. 97 k.p. w zakresie powstania obowiązku wydania świadectwa pracy pracownikowi. Wyjaśnienia bowiem wymaga, że pracodawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku...