Branże
PPK / PPE

zakresy

Doradzamy naszym klientom w zakresie projektowania i wdrażania systemów emerytalnych i kapitałowych.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to dodatkowy system oszczędzania na emeryturę. Jego istotą będzie obligatoryjne oferowanie przez wszystkich pracodawców (także tych zatrudniających osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług), możliwości oszczędzania w formach grupowego inwestowania przy zapewnieniu obowiązkowego opłacania składek. Można uniknąć obowiązku wprowadzania pracowniczego planu kapitałowego, odpowiednio wcześniej wdrażając pracowniczy program emerytalny (PPE).

Kancelaria DSK oferuje szerokie wsparcie w zakresie:

 / analizy porównawczej PPE / PPK z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy,

 / wsparcia w konsultacjach z pracownikami,

 / przygotowania umowy zakładowej (PPE),

 / wsparcia związanego z wyborem dostawcy usługi finansowej,

 / negocjacji oraz weryfikacji umów na dostawę usługi z instytucją finansową,

 / rejestracji PPE w rejestrze KNF,

 / przeprowadzenia warsztatów dla pracowników nt. zasad funkcjonowania i opodatkowania PPE albo PPK.

4 października 2018 roku Sejm przyjął ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, a 19 listopada 2018 roku została ona podpisana przez Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.

Jako pierwsze – już od 1 lipca 2019 roku zobowiązane do wprowadzenia PPK będą przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób. Harmonogram implementacji PPK dla mniejszych firm został rozłożony na kolejne półrocza, a ostatnie podmioty powinny ją zakończyć do końca 2020 roku.

Wyłączone spod obowiązku tworzenia PPK będą firmy, które w dniu 1 lipca 2019 roku będą prowadziły pracownicze programy emerytalne (dalej PPE) oraz odprowadzały składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla co najmniej 25% osób zatrudnionych. Pracodawcy, którzy rozważają utworzenie PPE nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku o rejestrację takiego programu – sam proces rejestracji PPE w Komisji Nadzoru Finansowego może trwać od kilku do kilkunastu tygodni. Pracodawcy, którzy rozważają utrzymanie PPE jako rozwiązania zwalniającego z PPK, powinni złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego w celu rejestracji zmian. Pracodawcy prowadzący obecnie PPE o składce niższej niż 3,5% wynagrodzenia lub prowadzący pozaustawowe formy oszczędzania na dodatkową emeryturę powinni zmodyfikować warunki oferowanych świadczeń lub dokonać odpowiednich przekształceń.

 

success story

Prawo Pracy

Kancelaria DSK skutecznie pomogła Klientowi, który procesował się z nielojalnym pracownikiem, który nie przyznał się do zarzuconych czynów, a po zwolnieniu dyscyplinarnym domagał się wysokiego odszkodowania oraz przywrócenia do pracy.

 

eksperci związani z branżą

Artykuły

PKK a zmiana wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

  • 9 stycznia 2019
Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) ma na celu zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa ekonomicznego osobom zatrudnionym. Środki wpłacane na rzecz PPK pochodzić mają częściowo z wynagrodzeń osób zatrudnionych, a także ze środków pracodawcy. Jak przedmiotowa zmiana w prawie wpłynie na realizację zamówień publicznych? Czy wykonawcy będą mieli możliwość dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia w związku z obciążeniami PPK? Ustawa z dnia 4...

Nowe obowiązki dla pracodawców. PPK czy PPE?

  • 6 listopada 2018
4 października 2018 roku Sejm przyjął ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Zamiarem ustawodawcy jest zwiększenie oszczędności Polaków. System oszczędzania będzie współtworzony przez pracowników, pracodawców i państwo. Wiąże się to z powstaniem szeregu nowych obowiązków po stronie pracodawcy. Zgodnie z art. 141 ustawy, przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Wyłączone spod tego obowiązku będą firmy, które prowadzą pracownicze programy...

Pracownicze plany kapitałowe – dodatkowy koszt i nowe obowiązki dla pracodawców

  • 26 października 2018
4 października 2018 roku Sejm przyjął ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie oszczędności Polaków. Według założeń, pracownicze plany kapitałowe (dalej PPK) mają być dobrowolne, powszechne i tworzone w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich 60 roku życia. Wszystkie środki zebrane w ramach PPK będą miały charakter...