Branże
Odszkodowania

zakresy

Wieloletnie doświadczenie prawników DSK pomaga Klientom w uzyskaniu należnych im świadczeń.

 

Kancelaria DSK reprezentuje Klientów indywidualnych i przedsiębiorców w sprawach odszkodowawczych, oferując pełny zakres usług związanych z prawem ubezpieczeń, a przede wszystkim z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień od ubezpieczycieli.

 

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych i majątkowych, w tym uzyskiwaniu odszkodowania z OC komunikacyjnego, Autocasco, OC przedsiębiorcy, OC rolnika, a także z ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia NNW i na życie. Kancelaria DSK doradza także w zakresie zawierania umów ubezpieczenia oraz dochodzenia regresów ubezpieczeniowych.

success story

Ochrona dóbr osobistych

Kancelaria DSK skutecznie pomogła klientowi, którego dobra osobiste zostały naruszone przez dziennikarzy lokalnej prasy. Oto jego historia.

eksperci związani z branżą

Mateusz Muniak

  • Radca prawny

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

Artykuły

Odpowiedzialność materialna pracownika

  • 4 marca 2017
Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach Kodeksu pracy. Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje w chwili wyrządzenia szkody w majątku pracodawcy i jest niezależna od odpowiedzialności porządkowej, karno-administracyjnej czy karnej. Na gruncie przepisów Kodeksu pracy wyróżniamy dwa...

Zmiany w zasadach uiszczania opłat sądowych

  • 24 lutego 2017
Po 1 stycznia 2017 r. nadal pozostanie możliwość zapłaty opłat sądowych w kasie sądu oraz przelewem na rachunek sądowy. Co więc się zmieni? OPŁATA SĄDOWAZłożenie niektórych pism procesowych podlega obowiązkowi uiszczenia odpowiedniej opłaty. Opłata sądowa to pieniężna danina publiczna uiszczana przez uczestnika postępowania sądowego jako ekwiwalent za czynności sądowe. Przykładem gdzie opłacie podlega pismo może być chociażby wniesienie pozwu....

Ugoda z wierzycielem

  • 20 lutego 2017
Jedną z kluczowych czynności, które podejmuje Kancelaria, by odzyskać na rzecz Klienta niespłacane przez dłużnika należności, jest zawarcie ugody pozasądowej. Porozumienie to jedna z form windykacji polubownej, polegająca na wypracowaniu i wyegzekwowaniu odpowiednich rozwiązań, by warunki spłaty zadłużenia były korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. KORZYŚCI WINDYKACJI POLUBOWNEJ Podstawową i najważniejszą korzyścią dla Wierzyciela...

Egzekucja z majątku małżonka dłużnika

  • 2 lutego 2017
Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wierzyciel ma prawo w pewnych szczególnych okolicznościach żądać zaspokojenia długu z majątku wspólnego małżonków, mimo że dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. Oznacza to, że – jeżeli zajdą przesłanki wskazane przez ustawodawcę – wierzyciel będzie mógł skierować swoje roszczenie do małżonka kredytobiorcy, pożyczkobiorcy itp. ZGODA MAŁŻONKA DŁUŻNIKA NA ZACIĄGNIĘCIE...