Branże
Ochrona dóbr osobistych

zakresy

Kancelaria DSK doradza w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych – spraw, które mogą dotyczyć każdego, a szczególnie podmiotów związanych z biznesem.

 

Niezależnie od źródła naruszenia, DSK świadczy pomocy prawną zarówno na rzecz osób, których dobra osobiste zostały naruszone lub zagrożone, jak i osób, które mogły dopuścić się takie naruszenia wobec innego podmiotu.

 

Skutecznie reprezentujemy Klientów podczas rozmów ugodowych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, analizujemy materiały prasowe pod kątem oceny stopnia naruszeń, wskazujemy ryzyka związane opublikowaniem dokumentów dostarczonych przez Klienta. Nasi eksperci specjalizują się także w ochronie wizerunku swoich Klientów.

success story

Ochrona dóbr osobistych

Kancelaria DSK skutecznie pomogła klientowi, którego dobra osobiste zostały naruszone przez dziennikarzy lokalnej prasy. Oto jego historia.

eksperci związani z branżą

Mateusz Muniak

  • Radca prawny

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

Artykuły

Instytucja sprostowania prasowego

  • 21 listopada 2016
Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo Prasowe, na wniosek zainteresowanej osoby, redaktor naczelny właściwego dziennika jest obowiązany do bezpłatnego opublikowania sprostowania nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości, zawartej w materiale prasowym. Redaktor, w ustawowym terminie, musi opublikować zredagowane przez zainteresowanego sprostowanie. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 listopada 2015 roku 1 : „Zasadniczą funkcją...

Odpowiedzialność naruszenia praw autorskich

  • 21 listopada 2016
Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 3 czerwca 2015 roku 1  wyjaśnił kwestię legitymacji biernej w przypadkach naruszenia praw autorskich. Jak wskazano w uzasadnieniu: „(…) występując z roszczeniem o usunięcie skutków naruszenia nie następuje realizacja odpowiedzialności odszkodowawczej, lecz roszczenia o charakterze negatoryjnym. Krąg podmiotów, które mają legitymację bierną w stosunku do takiego roszczenia, nie może być ustalany na podstawie art. 422 KC,...