budownictwo i deweloperzy
Zamówienia publiczne

Bierzesz udział w przetargu? Pomożemy Ci sprawnie przygotować się do każdego etapu procedury przetargowej w procesie inwestycyjnym prawa zamówień publicznych – od ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych, po reprezentację na etapie postępowania ofertowego przed inwestorem, przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem w postępowaniu skargowym. Działamy w imieniu naszych Klientów również w trakcie realizacji zamówień zarówno w zakresie kontraktowego jak i sądowego dochodzenia roszczeń.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

success story wszystkie

Inwestycje budowlane
Powód – międzynarodowa spółka działająca w branży budowlanej, swoje roszczenie wywodziła z łączącej ją z zamawiającym umowy o realizację zamówienia publicznego, polegającego na rozbudowie Drogi Krajowej nr 8. Reprezentowana przez DSK pozwana spółka, na mocy umowy zawartej z zamawiającym, przyjęła na siebie obowiązek pełnienia nadzoru nad realizacją robót w ramach przedmiotowej inwestycji. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej...
czytaj

publikacje wszystkie

Nowelizacja dokumentacji cen transferowych
  • 2 stycznia 2017
Nowelizacja ta jest efektem prac, jakie toczyły się w ramach inicjatywy OECD dotyczącej zwalczania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów 1, konsekwencją których była konieczność dostosowania dotychczasowych przepisów do ostatnio wypracowanych międzynarodowych standardów.Ustawodawca wprowadził nieistniejące dotąd rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od skali działalności podatnika. Nowe przepisy (z wyjątkiem regulacji...
czytaj
Jak skonstruować umowę konsorcjum?
  • 10 stycznia 2017
KONSTRUKCJA UMOWY KONSORCJUMJak należy skonstruować umowę konsorcjum żeby móc samodzielnie dochodzić roszczeń od zamawiającego? Przygotowanie do takich i podobnych okoliczności, niechcianych lecz niekiedy nieuniknionych, należy zacząć już na etapie projektowania umowy konsorcjum. Samodzielność podmiotów współdziałających na podstawie umowy konsorcjum może być zachowana, musi jednak wynikać z pisemnych ustaleń między jego członkami. W razie sporu...
czytaj
PZP – sobota a upływ terminu po nowelizacji
  • 17 stycznia 2017
Jednocześnie art. 14 p.z.p. zawierał ogólne odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego 2 w zakresie czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej.SOBOTA DNIEM PRACYTymczasem zgodnie z art. 115 k.c., jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Z ustawy z dnia 18 stycznia 1951...
czytaj