budownictwo i deweloperzy
Wsparcie w przetargach

Nasza kancelaria oferuje wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od procedur przetargowych do zamówień na roboty budowlane, dostawy czy usługi. Pozwolimy Ci uniknąć zagrożeń, które mogą opóźnić realizację Twojej inwestycji. Dokonujemy szczegółowej analizy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także, wraz z zespołem wykwalifikowanych inżynierów, specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowej. Weryfikujemy propozycje zapisów warunków kontraktowych, tak, aby były jak najkorzystniejsze dla naszych Klientów.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Tomasz Wojech

  • Adwokat
  • Aplikant adwokacki

success story wszystkie

publikacje wszystkie

Pojęcie umowy o podwykonawstwo
  • 17 listopada 2016
Dotyczą one m.in. wyboru odpowiedniego trybu postępowania, przeprowadzenia takiego postępowania, a także wymogów co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”), opisu przedmiotu zamówienia („OPZ”) i wzoru umowy. Naruszenie tych wymagań stanowi o nieprawidłowości przeprowadzonego postępowania i może stanowić podstawę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów...
czytaj
Jak skonstruować umowę konsorcjum?
  • 10 stycznia 2017
KONSTRUKCJA UMOWY KONSORCJUMJak należy skonstruować umowę konsorcjum żeby móc samodzielnie dochodzić roszczeń od zamawiającego? Przygotowanie do takich i podobnych okoliczności, niechcianych lecz niekiedy nieuniknionych, należy zacząć już na etapie projektowania umowy konsorcjum. Samodzielność podmiotów współdziałających na podstawie umowy konsorcjum może być zachowana, musi jednak wynikać z pisemnych ustaleń między jego członkami. W razie sporu...
czytaj
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  • 12 stycznia 2017
FORMA ZABEZPIECZENIAWykonawca ma szeroki wachlarz możliwości wyboru jeśli chodzi o formę zabezpieczenia, mianowicie możliwe jest jego wniesienie m.in. w formie pieniężnej (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w gwarancjach bankowych, czy też w gwarancjach ubezpieczeniowych. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w wekslach z...
czytaj