budownictwo i deweloperzy
Postępowania administracyjne

Oferujemy pomoc prawną i reprezentację Klienta na wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego przed organami i sądami. Zapewnimy Ci wsparcie m.in. w sporządzaniu pism: odpowiedzi na wezwania, odwołań, zażaleń, skarg do WSA na decyzje organów administracji i jednostek samorządu, skarg kasacyjnych do NSA, zażaleń na bezczynność organu itp. Prowadzimy także postępowania w sprawie otrzymywania niezbędnych pozwoleń m.in. decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na budowę, decyzji ZRID, czy zaświadczeń o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Dagmara Łazarska

  • Dyrektor Biura
  • Prawnik

Katarzyna Siwiec

  • Radca prawny

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

success story wszystkie

Inwestycje budowlane
Powód – międzynarodowa spółka działająca w branży budowlanej, swoje roszczenie wywodziła z łączącej ją z zamawiającym umowy o realizację zamówienia publicznego, polegającego na rozbudowie Drogi Krajowej nr 8. Reprezentowana przez DSK pozwana spółka, na mocy umowy zawartej z zamawiającym, przyjęła na siebie obowiązek pełnienia nadzoru nad realizacją robót w ramach przedmiotowej inwestycji. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej...
czytaj

publikacje wszystkie

Wycinka drzew – nowe regulacje
  • 4 stycznia 2017
Początek nowego roku przyniesie znaczące zmiany w regulacjach dotyczących wycinki drzew i krzewów. 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Założeniem ustawy nowelizującej jest istotne zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w większe kompetencje. Nie będzie zatem trzeba uzyskiwać zezwolenia...
czytaj
Zmiana zasad wnoszenia odwołań do KIO
  • 12 stycznia 2017
INTERES A INTERES PRAWNYW art. 179 ust. 1 ustawy PZP w sposób odmienny uregulowano przesłanki skutkujące powstaniem uprawnienia po stronie odwołującego do wniesienia odwołania. Bezsprzecznie, na gruncie prawnym pojęcia „interes w uzyskaniu zamówienia” nie należy utożsamiać z „interesem prawnym w uzyskaniu zamówienia”. Jak się wydaje pojęcie „interes” jest pojęciem szerszym niż pojęcie „interes prawny”. Bez wątpienia bowiem, interes może...
czytaj
Prawo UE a pozycja organizacji ekologicznych
  • 31 stycznia 2017
ZMIANA NORM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOPlanowana rewolucyjna zmiana unormowań zagospodarowania przestrzennego wywołuje wiele wątpliwości, zarówno z strony sektora prywatnego, jak i organów administracji publicznej. Do przedstawionego projektu kodeksu budowlano – urbanistycznego zastrzeżenia wniosło m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, których podstawą są zarzuty formalne naruszenia przepisów dyrektywy dot. oceny skutków wywieranych przez niektóre...
czytaj