budownictwo i deweloperzy
Odstąpienia od umów

Ktoś chce unieważnić z Tobą umowę lub sam chcesz od niej odstąpić?

Nasza kancelaria doradzi we wszystkich kwestiach związanych z odstąpieniem od umowy, w tym dokonywaniem rozliczeń, sporządzeniem niezbędnych dokumentów dotyczących zabezpieczenia robót i protokołu inwentaryzacji. Zapewnimy Ci pomoc w dochodzeniu wszelkich świadczeń np. kar umownych, zapłaty wynagrodzenia i innych, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.

Znajdziemy rozwiązanie w niemal każdej, najtrudniejszej nawet sytuacji.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Tomasz Wojech

  • Adwokat
  • Aplikant adwokacki

success story wszystkie

Inwestycje budowlane
Powód – międzynarodowa spółka działająca w branży budowlanej, swoje roszczenie wywodziła z łączącej ją z zamawiającym umowy o realizację zamówienia publicznego, polegającego na rozbudowie Drogi Krajowej nr 8. Reprezentowana przez DSK pozwana spółka, na mocy umowy zawartej z zamawiającym, przyjęła na siebie obowiązek pełnienia nadzoru nad realizacją robót w ramach przedmiotowej inwestycji. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej...
czytaj

publikacje wszystkie

Pojęcie umowy o podwykonawstwo
  • 17 listopada 2016
Dotyczą one m.in. wyboru odpowiedniego trybu postępowania, przeprowadzenia takiego postępowania, a także wymogów co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”), opisu przedmiotu zamówienia („OPZ”) i wzoru umowy. Naruszenie tych wymagań stanowi o nieprawidłowości przeprowadzonego postępowania i może stanowić podstawę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów...
czytaj
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  • 12 stycznia 2017
FORMA ZABEZPIECZENIAWykonawca ma szeroki wachlarz możliwości wyboru jeśli chodzi o formę zabezpieczenia, mianowicie możliwe jest jego wniesienie m.in. w formie pieniężnej (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w gwarancjach bankowych, czy też w gwarancjach ubezpieczeniowych. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w wekslach z...
czytaj
Zmiana zasad wnoszenia odwołań do KIO
  • 12 stycznia 2017
INTERES A INTERES PRAWNYW art. 179 ust. 1 ustawy PZP w sposób odmienny uregulowano przesłanki skutkujące powstaniem uprawnienia po stronie odwołującego do wniesienia odwołania. Bezsprzecznie, na gruncie prawnym pojęcia „interes w uzyskaniu zamówienia” nie należy utożsamiać z „interesem prawnym w uzyskaniu zamówienia”. Jak się wydaje pojęcie „interes” jest pojęciem szerszym niż pojęcie „interes prawny”. Bez wątpienia bowiem, interes może...
czytaj