budownictwo i deweloperzy
Negocjacje kontraktowe

Chcesz wynegocjować dla siebie jak najlepsze warunki w kontrakcie? Nasz zespół zapewni Ci pomoc, doradztwo, reprezentację oraz wsparcie logistyczne przy prowadzeniu negocjacji kontraktowych. Oferujemy również mediacje w sprawach spornych z wykonawcami, inwestorami i partnerami biznesowymi.

Z naszej pomocy możesz skorzystać także przy sporządzaniu i analizowaniu dokumentacji technicznej na wszystkich etapach zawierania i realizacji umów; na stałe współpracujemy z ekspertami z branży inżynieryjnej. Dzięki tak kompleksowej usłudze możesz być spokojny o bezpieczeństwo i sprawną realizację swojej inwestycji.

 

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

Tomasz Wojech

  • Adwokat
  • Aplikant adwokacki

success story wszystkie

Inwestycje budowlane
Powód – międzynarodowa spółka działająca w branży budowlanej, swoje roszczenie wywodziła z łączącej ją z zamawiającym umowy o realizację zamówienia publicznego, polegającego na rozbudowie Drogi Krajowej nr 8. Reprezentowana przez DSK pozwana spółka, na mocy umowy zawartej z zamawiającym, przyjęła na siebie obowiązek pełnienia nadzoru nad realizacją robót w ramach przedmiotowej inwestycji. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej...
czytaj

publikacje wszystkie

Jak skonstruować umowę konsorcjum?
  • 10 stycznia 2017
KONSTRUKCJA UMOWY KONSORCJUMJak należy skonstruować umowę konsorcjum żeby móc samodzielnie dochodzić roszczeń od zamawiającego? Przygotowanie do takich i podobnych okoliczności, niechcianych lecz niekiedy nieuniknionych, należy zacząć już na etapie projektowania umowy konsorcjum. Samodzielność podmiotów współdziałających na podstawie umowy konsorcjum może być zachowana, musi jednak wynikać z pisemnych ustaleń między jego członkami. W razie sporu...
czytaj
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  • 12 stycznia 2017
FORMA ZABEZPIECZENIAWykonawca ma szeroki wachlarz możliwości wyboru jeśli chodzi o formę zabezpieczenia, mianowicie możliwe jest jego wniesienie m.in. w formie pieniężnej (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w gwarancjach bankowych, czy też w gwarancjach ubezpieczeniowych. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w wekslach z...
czytaj
Zmiana zasad wnoszenia odwołań do KIO
  • 12 stycznia 2017
INTERES A INTERES PRAWNYW art. 179 ust. 1 ustawy PZP w sposób odmienny uregulowano przesłanki skutkujące powstaniem uprawnienia po stronie odwołującego do wniesienia odwołania. Bezsprzecznie, na gruncie prawnym pojęcia „interes w uzyskaniu zamówienia” nie należy utożsamiać z „interesem prawnym w uzyskaniu zamówienia”. Jak się wydaje pojęcie „interes” jest pojęciem szerszym niż pojęcie „interes prawny”. Bez wątpienia bowiem, interes może...
czytaj