branza rolno spozywcza
Wsparcie w postępowaniach przed UOKIK

Marketing ma duże znaczenie również w branży producentów i dystrybutorów żywności. Należy mieć świadomość, że działania marketingowe, reklamy, a nawet kształt etykiet są objęte szczególnym reżimem prawnym i wymagają wyjątkowej uwagi ich emitenta. Działania te są przedmiotem intensywnej uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Oferujemy wsparcie prawne na każdym etapie konstruowania reklam, etykiet i informacji handlowej oraz skuteczną pomoc, gdy staną się one przedmiotem zainteresowania organów Państwa.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Branża rolno-spożywcza
Dzięki działaniom DSK, po trzy letnim procesie odwoławczym (Kancelaria doprowadziła do wstrzymania płatności kar), sąd administracyjny uchylił decyzje o ich nałożeniu. Następnie, w konsekwencji umiejętnego podniesienia zarzutu przedawnienia, organ, który nałożył kary utracił prawo skutecznego ich dochodzenia. W efekcie naszej pracy klient uniknął utraty 3 milionów...
czytaj

publikacje wszystkie

Dane osobowe w działalności marketingowej
  • 17 stycznia 2017
OFERTA MARKETINGOWA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHPrzedsiębiorca dbając o swój rozwój podejmuje szeroko rozumiane działania marketingowe. Głównym założeniem takich działań jest wzbudzenie zainteresowania odbiorców kierowanymi do nich komunikatami. Mając na uwadze profil swojej działalności i aby osiągnąć cel takich działań przedsiębiorca szuka grup docelowych konsumentów. W efekcie konkretny przekaz marketingowy jest kierowany do osób, które charakteryzują...
czytaj
Naruszenie umownego zakazu konkurencji
  • 14 marca 2017
Obowiązek powstrzymania się przez pracownika od działalności konkurencyjnej wynika z zasady lojalności pracownika w stosunku do pracodawcy oraz z obowiązku dbania o dobro zakładu pracy. Niezależnie od tego obowiązku, który dotyczy wszystkich pracowników, strony umowy o pracę mogą we własnym zakresie uregulować kwestię zakazu konkurencji w umowie o zakazie konkurencji. Z punktu widzenia pracodawcy istotną zaletą zawarcia takiej umowy  jest to, że w przypadku...
czytaj