branza rolno spozywcza
Wsparcie przy kontrolach

Sektor rolno – spożywczy cechuje rozbudowana ingerencja państwa, które kontroluje przestrzeganie przepisów prawa dotyczących produkcji, składowania czy dystrybucji żywności. Działający na rynku przedsiębiorca w praktyce może często zetknąć się z takimi organami administracji jak inspekcja jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, inspekcja handlowa, inspekcja sanitarna, inspekcja weterynaryjna itd.


Kancelaria DSK wspiera klientów w trakcie kontroli, przygotowuje na nie oraz pomaga w wypadku, gdy inspekcja za rzekome czy rzeczywiste uchybienia wymierza pieniężne lub niepieniężne kary administracyjne.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

success story wszystkie

Branża rolno-spożywcza
Dzięki działaniom DSK, po trzy letnim procesie odwoławczym (Kancelaria doprowadziła do wstrzymania płatności kar), sąd administracyjny uchylił decyzje o ich nałożeniu. Następnie, w konsekwencji umiejętnego podniesienia zarzutu przedawnienia, organ, który nałożył kary utracił prawo skutecznego ich dochodzenia. W efekcie naszej pracy klient uniknął utraty 3 milionów...
czytaj

publikacje wszystkie

Brak wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
  • 10 stycznia 2017
Zasadniczo, gdy spółka jest niewypłacalna, a członek zarządu nie złożył w terminie wniosku o jej upadłość, co do zasady wierzyciele pociągają członków zarządu do odpowiedzialności majątkowej. Tylko niektórzy z pokrzywdzonych kontrahentów będą dążyć do pociągnięcia członków zarządu także do odpowiedzialności karnej. Natomiast zarówno przepisy Kodeksu spółek handlowych¹, jak również Kodeksu karnego², sankcjonują działania członków...
czytaj
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  • 12 stycznia 2017
FORMA ZABEZPIECZENIAWykonawca ma szeroki wachlarz możliwości wyboru jeśli chodzi o formę zabezpieczenia, mianowicie możliwe jest jego wniesienie m.in. w formie pieniężnej (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w gwarancjach bankowych, czy też w gwarancjach ubezpieczeniowych. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w wekslach z...
czytaj
Dane osobowe w działalności marketingowej
  • 17 stycznia 2017
OFERTA MARKETINGOWA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHPrzedsiębiorca dbając o swój rozwój podejmuje szeroko rozumiane działania marketingowe. Głównym założeniem takich działań jest wzbudzenie zainteresowania odbiorców kierowanymi do nich komunikatami. Mając na uwadze profil swojej działalności i aby osiągnąć cel takich działań przedsiębiorca szuka grup docelowych konsumentów. W efekcie konkretny przekaz marketingowy jest kierowany do osób, które charakteryzują...
czytaj