Branże
Branża IT

zakresy

Nasza Kancelaria – posiadając w swoim zespole specjalistów na co dzień zajmujących się tematyką prawa nowych technologii, oferuje kompleksową i wysoce fachową pomoc podmiotom funkcjonującym na rynku IT.

Z biegiem lat rynek nowych technologii teleinformatycznych zyskuje coraz silniejszą pozycję zarówno w gospodarce ogólnoświatowej jak i krajowej.

Fakt ten jest dostrzegany również przez ustawodawcę, który stopniowo wprowadza kolejne regulacje związane z branżą IT. Przepisy regulujące ten rynek – z racji jego specyficznego, stricte specjalistycznego charakteru –niosą za sobą liczne problemy oraz wątpliwości.

success story

Branża IT

Jeden z głównych Klientów Kancelarii – jednostka sektora finansów publicznych, której naczelnym zadaniem jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji, stanęła przed wyzwaniem wprowadzenia wielofunkcyjnej karty aglomeracyjnej oraz zintegrowanego z nią elektronicznego systemu obsługi pasażerów. Specjaliści DSK przez cały czas wspierali Klienta przy realizacja powyższego przedsięwzięcia, które okazało się nielada wyzwaniem dla obu stron. 

eksperci związani z branżą

Mateusz Muniak

  • Radca prawny

Natalia Cieplińska

  • Dyrektor Działu Korporacyjnego i Prawa IT
  • Radca prawny

Artykuły

Fiskus vs. przedawnione roszczenie

  • 3 lipca 2018
Podniesienie zarzutu przedawnienia po upłynięciu określonego terminu nie wyczerpuje możliwości przymusowego dochodzenia roszczenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny twierdzi, że przedawnione roszczenie stanowi przychód. Czy to narzędzie wyłącznie organu administracyjnego? W dniu 21 kwietnia 2007 roku Pan X podpisał umowę kredytową z Bankiem Y na zakup samochodu. Po spłacie części kredytu Pan X wywiesił białą flagę twierdząc, że nie ma zdolności finansowej,...

Skutki braku odpowiedzi na reklamację przez podmiot rynku finansowego

  • 29 czerwca 2018
W wielu aktach prawnych występuje środek odwoławczy w postaci reklamacji. Określone są również terminy jej rozpatrywania. Uchwała Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2018 roku dokonała wyłomu w myśleniu o skutkach nierozpatrzenia reklamacji. Do jej wydania doszło na skutek sporu, który toczył się pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń, które nie udzieliło odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w Ustawie a klientem. autor: Rafał Kowalczyk  Czy brak odpowiedzi...

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w P.Z.P.

  • 3 października 2017
Jedną z podstawowych zasad procedury udzielania zamówień publicznych jest jej jawność. Wyjątkiem od tej zasady jest tajemnica przedsiębiorstwa, na którą w praktyce bardzo często powołują się wykonawcy. Jednak w świetle ostatnich orzeczeń KIO, zastrzeżenia takie mogą okazać się bezskuteczne. Zgodnie z przepisami ustawy p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne1. Również w doktrynie i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (powoływanej...

Stopklatka oferty w zamówieniach publicznych

  • 28 lipca 2017
Wykonawca składający ofertę w trybie zamówień publicznych, wezwany w trybie art. 26 prawa zamówień publicznych może się zastanawiać, co może wykazywać w ramach takiego wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. Nowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyjaśniają taką interpretację przepisów, a polska Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) kieruje się wyrażoną w nich koncepcją - nie wolno po upłynięciu...