Branże
Branża biotechnologiczna

zakresy

Branża biotechnologiczna jest uważana za jedną z najprężniej rozwijających się w Europie i na świecie. Z tego względu powstaje coraz więcej przepisów prawnych w tym zakresie, które nie zawsze dają jasne i jednoznaczne odpowiedzi na powstające pytania.

 

Warto zatem zwrócić się o pomoc do profesjonalistów. DSK świadczy usługi prawne m.in. w sektorach medycznym i farmaceutycznym, w szczególności udziela pomocy prawnej przy wprowadzaniu leków na rynek, a także zajmuje się ochroną praw własności przemysłowej (w tym patentów i znaków towarowych).

success story

Biotechnologia

Kancelaria DSK doradzała podmiotowi z branży farmaceutycznej w zakresie wytwarzania produktów biopochodnych na cele badawcze -  specjaliści DSK stanęli tym samym przed wyzwaniem z obszaru biotechnologii.

eksperci związani z branżą

Artykuły

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w P.Z.P.

  • 3 października 2017
Jedną z podstawowych zasad procedury udzielania zamówień publicznych jest jej jawność. Wyjątkiem od tej zasady jest tajemnica przedsiębiorstwa, na którą w praktyce bardzo często powołują się wykonawcy. Jednak w świetle ostatnich orzeczeń KIO, zastrzeżenia takie mogą okazać się bezskuteczne. Zgodnie z przepisami ustawy p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne1. Również w doktrynie i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (powoływanej...

Zmiany w zasadach uiszczania opłat sądowych

  • 24 lutego 2017
Po 1 stycznia 2017 r. nadal pozostanie możliwość zapłaty opłat sądowych w kasie sądu oraz przelewem na rachunek sądowy. Co więc się zmieni? OPŁATA SĄDOWAZłożenie niektórych pism procesowych podlega obowiązkowi uiszczenia odpowiedniej opłaty. Opłata sądowa to pieniężna danina publiczna uiszczana przez uczestnika postępowania sądowego jako ekwiwalent za czynności sądowe. Przykładem gdzie opłacie podlega pismo może być chociażby wniesienie pozwu....

Ugoda z wierzycielem

  • 20 lutego 2017
Jedną z kluczowych czynności, które podejmuje Kancelaria, by odzyskać na rzecz Klienta niespłacane przez dłużnika należności, jest zawarcie ugody pozasądowej. Porozumienie to jedna z form windykacji polubownej, polegająca na wypracowaniu i wyegzekwowaniu odpowiednich rozwiązań, by warunki spłaty zadłużenia były korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. KORZYŚCI WINDYKACJI POLUBOWNEJ Podstawową i najważniejszą korzyścią dla Wierzyciela...

Zmiany w ustawie środowiskowej

  • 7 lutego 2017
Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wprowadzająca szereg zmian m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych, kar pieniężnych oraz udostępnianiu informacji publicznej. KARTY INFORMACYJNENa mocy nowelizacji uchylono art. 3 ust. 1 pkt 5 przedmiotowej ustawy, odnoszący...