Artykuły
Zamówienia na świadczenie usług prawnych w świetle PZP

Zamówienia na świadczenie usług prawnych w świetle PZP

Prawo zamówień publicznych – w art. 4 – zawiera zamknięty katalog przesłanek prowadzących do wyłączenia stosowania przepisów omawianej ustawy. Przepis ten zawiera wyliczone przypadki, w których regulacje PZP nie znajdują zastosowania – bez względu na wartość zamówienia.

 

Zwolnienia, o których mowa powyżej, są zwolnieniami o charakterze przedmiotowym. Katalog wyłączeń został utworzony w związku z obowiązkiem wdrożenia przepisów zawartych w dyrektywach unijnych, a znowelizowane Prawo zamówień publicznych wprowadziło nowe wyłączenia oraz zmiany, które częściowo są konsekwencją obowiązku wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE[1].

 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt ea) PZP:

„Ustawy nie stosuje się do: 3) zamówień, których przedmiotem są usługi prawne:

zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego (…) w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi,

doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego (…), w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w tiret pierwsze, lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań (…)”.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, poza reżimem PZP pozostają zatem zamówienia, których przedmiotem jest świadczenie przez:

a. adwokata; 

b. radcę prawnego;

c. prawnika zagranicznego;

usług prawnych w postaci zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego, przy czym przez:

– zastępstwo procesowe rozumie się reprezentowanie osoby trzeciej i występowanie w jej imieniu w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi;

– doradztwo prawne rozumie się przygotowanie postępowań, o których mowa powyżej lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań.

 

 

Kolejne wyłączenie dotyczy zamówień na usługi społeczne, które uregulowano w Rozdziale 6 PZP.

Zgodnie z treścią art. 138h PZP – „Przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.”

Jak wynika z treści powyższych dyrektyw, w zakres usług społecznych wchodzą również usługi prawnicze, których spektrum obejmuje czynności odrębne od tych, które określono w przytoczonym powyżej art. 4 ust. 3 ea) PZP.

Dodatkowo, jak przewidziano w art. 138o ust. 1 PZP w zw. z art. 138g ust. 1 PZP, w przypadku, gdy zamówienie na usługi społeczne opiewa na wartość mniejszą niż:

1. 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

2. 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych,

zamawiający może udzielić zamówienia stosując odrębną, uproszczoną procedurę, określoną w art. 138o ust. 2-4, odmienną od klasycznych trybów udzielania zamówień przewidzianych w PZP.

 

 

Niezależnie od powyższych przepisów, w myśl art. 4 ust. 8 PZP, wyłączeniu spod stosowania regulacji PZP podlegają wszelkie zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zgodnie z dyspozycją przytoczonego przepisu, bez względu na przedmiot danego zamówienia, jeżeli jego wartość pozostaje niższa od kwoty określonej powyżej, zastosowania nie znajdują regulacje wskazane w omawianej ustawie.

 

 

[1] Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany.

 

Prawo zamówień publicznych – w art. 4 – zawiera zamknięty katalog przesłanek prowadzących do wyłączenia stosowania przepisów omawianej ustawy. Przepis ten zawiera wyliczone przypadki, w których regulacje PZP nie znajdują zastosowania – bez względu na wartość zamówienia.

 

Zwolnienia, o których mowa powyżej, są zwolnieniami o charakterze przedmiotowym. Katalog wyłączeń został utworzony w związku z obowiązkiem wdrożenia przepisów zawartych w dyrektywach unijnych, a znowelizowane Prawo zamówień publicznych wprowadziło nowe wyłączenia oraz zmiany, które częściowo są konsekwencją obowiązku wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE[1].

 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt ea) PZP:

„Ustawy nie stosuje się do: 3) zamówień, których przedmiotem są usługi prawne:

zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego (…) w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi,

doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego (…), w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w tiret pierwsze, lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań (…)”.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, poza reżimem PZP pozostają zatem zamówienia, których przedmiotem jest świadczenie przez:

a. adwokata; 

b. radcę prawnego;

c. prawnika zagranicznego;

usług prawnych w postaci zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego, przy czym przez:

– zastępstwo procesowe rozumie się reprezentowanie osoby trzeciej i występowanie w jej imieniu w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi;

– doradztwo prawne rozumie się przygotowanie postępowań, o których mowa powyżej lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań.

 

 

Kolejne wyłączenie dotyczy zamówień na usługi społeczne, które uregulowano w Rozdziale 6 PZP.

Zgodnie z treścią art. 138h PZP – „Przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.”

Jak wynika z treści powyższych dyrektyw, w zakres usług społecznych wchodzą również usługi prawnicze, których spektrum obejmuje czynności odrębne od tych, które określono w przytoczonym powyżej art. 4 ust. 3 ea) PZP.

Dodatkowo, jak przewidziano w art. 138o ust. 1 PZP w zw. z art. 138g ust. 1 PZP, w przypadku, gdy zamówienie na usługi społeczne opiewa na wartość mniejszą niż:

1. 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

2. 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych,

zamawiający może udzielić zamówienia stosując odrębną, uproszczoną procedurę, określoną w art. 138o ust. 2-4, odmienną od klasycznych trybów udzielania zamówień przewidzianych w PZP.

 

 

Niezależnie od powyższych przepisów, w myśl art. 4 ust. 8 PZP, wyłączeniu spod stosowania regulacji PZP podlegają wszelkie zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zgodnie z dyspozycją przytoczonego przepisu, bez względu na przedmiot danego zamówienia, jeżeli jego wartość pozostaje niższa od kwoty określonej powyżej, zastosowania nie znajdują regulacje wskazane w omawianej ustawie.

 

 

[1] Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany.