Artykuły
Podatki | Tarcza antykryzysowa 1.0

Podatki | Tarcza antykryzysowa 1.0

31 marca 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw tzw. ustawa antykryzysowa, mająca przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym związanym z epidemią COVID-19. Zawiera ona szereg ważnych zmian w ustawach podatkowych istotnych z punktu widzenia wszystkich podatników. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

 

 

autor: Mateusz Gago

 asystent w dziale podatkowym

 

 

Tarcza 1.0 – Zmiany podatkowe

 

1. Przedłużenie terminu wpłaty zaliczek na PIT

2. Zmiana terminu stosowania nowego zakresu obniżonych stawek VAT

3. Opóźnienie wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT

4. Wsteczne odliczanie straty podatkowej 

5. Zmiany w uldze na złe długi

6. Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w trakcie roku

7. Podwyższenie limitów niektórych zwolnień z PIT

8. Zwolnienie z PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z pandemią koronawirusa

9. Paragony w formie elektronicznej

10. Odliczanie od podstawy obliczenia podatku darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii

11. Wydłużenie terminu płatności podatku od przychodów z budynków

12. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabywanych do wytwarzania towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa

13. B+R dla zaliczek

14. IP BOX dla zaliczek

15. Przedłużenie terminu na dokonanie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza tzw. białej listy

 

 

Przedłużenie terminu wpłaty zaliczek na PIT

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (w szczególności przychodów z umów zleceń oraz umów o dzieło), przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, obowiązek wpłat zaliczek podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Dotyczy: art. 52o u.p.d.o.f

 

 

Zmiana terminu stosowania nowego zakresu obniżonych stawek VAT

Przepisy w zakresie nowej matrycy stawek VAT, które miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

Dotyczy: art. 58 specustawy

 

 

Opóźnienie wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT

Przepisy dotyczące nowego pliku JPK_VAT wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. Pierwotnie wyznaczono termin na dzień 1 kwietnia 2020 roku.

Dotyczy: art. 63 specustawy

 

 

Wsteczne odliczanie straty podatkowej 

Podatnicy podatku dochodowego, po zakończeniu 2020 r., mogą obniżyć o wysokość poniesionej w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota takiego obniżenia wynosi 5.000.000 zł. Odliczenia straty będzie można dokonać w wyniku korekty zeznania rocznego. Strata nieodliczona w ten sposób podlegać będzie odliczeniu na zasadach ogólnych. Z takiej możliwości skorzystać mogą podatnicy, którzy z powodu pandemii koronawirusa

1)  poniosą w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz

2)  uzyskają w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności Dotyczy: art. 38f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej: u.p.d.o.p.
Dotyczy: art. 38f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej: u.p.d.o.p.
                art. 52k do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej: u.p.d.o.f.

 

 

Zmiany w uldze na złe długi

Z przepisów wynika zwolnienie z obowiązku zwiększania przez dłużników dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczek lub przychodu stanowiącego podstawę obliczania ryczałtu za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r.

W celu skorzystania ze zwolnienia podatnik musi spełnić 2 warunki:

1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii koronawirusa

2) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników PIT) lub przychody opodatkowane podatkiem 

3) dochodowym od osób prawnych (w przypadku podatników CIT) są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Dotyczy: art. 52q u.p.d.o.f., art. 57c u.z.p.d.o.f. oraz art. 38i u.p.d.o.p.

 

 

Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w trakcie roku

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli:

1)  podatnik, który wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek, jest małym podatnikiem w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji jego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył w 2019 r. kwoty 8.747.000 zł,

2)  podatnik ten ponosi negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii koronawirusa.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy będą obowiązani poinformować w zeznaniach składanych za 2020 rok. 

Dotyczy: art. 52r u.p.d.o.f. oraz art. 38j u.p.d.o.p.

 

 

Podwyższenie limitów niektórych zwolnień z PIT

Podwyższony został limit następujących zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) zapomogi, inne niż z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – z 1.000 zł do 3.000 zł

2) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci otrzymane z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego 3) funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – z 6.000 zł do 10.000 zł

3) wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej – limit został podwyższony z 1.000 zł do 2.000 zł

4) dopłaty do wypoczynku z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – z 2.000 zł do 3.000 zł.

Dotyczy: art. 52l u.p.d.o.f.

 

 

Zwolnienie z PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z pandemią koronawirusa

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:

1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19;

2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, do zapewnienia których może zostać zobligowany pracodawca, aby pracownik mógł realizować obowiązki pracownicze.
Dotyczy: art. 52m u.p.d.o.f.

 

 

Paragony w formie elektronicznej

Obecnie podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży a za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Dotychczas koniecznym było wydawanie konsumentowi paragonu fiskalnego w postaci papierowej.
Dotyczy: art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

Odliczanie od podstawy obliczenia podatku darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii

Ustawa dodała możliwość odliczenia darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa w terminie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Obdarowanymi muszą być w tym przypadku:

1)  Podmioty wykonującym działalność leczniczą
2)  Agencja Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3)  Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W przypadku darowizn przekazywanych:
–  do dnia 30 kwietnia 2020 roku,  kwota podlegająca odliczeniu odpowiada 200% wartości darowizny.

–  do 31 maja 2020 kwota podlegająca odliczeniu odpowiada 150% wartości darowizny
– od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku kwota podlegająca odliczeniu odpowiada wartości darowizny.

Dotyczy: art. 52n u.p.d.o.f., art. 57b u.z.p.d.o.f., oraz art. 38g u.p.d.o.p.

 

 

Wydłużenie terminu płatności podatku od przychodów z budynków

Do dnia 20 lipca 2020 roku wydłużony został termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące od marca do maja 2020 r. W tym celu podatnik powinien spełnić następujące warunki:

 1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 

 2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników PIT) lub przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (w przypadku podatników CIT)  są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Dotyczy: art. 52p u.p.d.o.f. oraz art. 38h u.p.d.o.p.

 

 

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabywanych do wytwarzania towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa

Wprowadzono możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa (przykładowo są to: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk). Jednocześnie warunkiem jest wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Dotyczy: art. 52s ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 38k ust. 1 u.p.d.o.p.

 

 

B+R dla zaliczek

Koszty kwalifikowane, dotyczące tzw. ulgi B+R, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Dotychczas odliczenie w ramach ulgi B+R miało jedynie zastosowanie do rocznego zeznania podatkowego.

Dotyczy: art. 52t u.p.d.o.f. oraz art. 38l u.p.d.o.p.

 

 

IP BOX dla zaliczek

Podatnicy, osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. ulga IP BOX), które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę 5% podatku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dotychczas istniała możliwość skorzystania z tej ulgi jedynie w zeznaniu rocznym.

Dotyczy: art. 52u u.p.d.o.f. oraz art. 38m u.p.d.o.p.

 

 

Przedłużenie terminu na dokonanie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza tzw. białej listy

Przedłużono termin na dokonanie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza tzw. białej listy do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Termin tyczy się okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem.

Dotyczy: art. 15zzn specustawy

 

 

Masz pytania dotyczące tarczy antykryzysowej?Zapraszamy do kontaktu:m.palusinski@dsk-kancelaria.pl

 

31 marca 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw tzw. ustawa antykryzysowa, mająca przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym związanym z epidemią COVID-19. Zawiera ona szereg ważnych zmian w ustawach podatkowych istotnych z punktu widzenia wszystkich podatników. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

 

 

autor: Mateusz Gago

 asystent w dziale podatkowym

 

 

Tarcza 1.0 – Zmiany podatkowe

 

1. Przedłużenie terminu wpłaty zaliczek na PIT

2. Zmiana terminu stosowania nowego zakresu obniżonych stawek VAT

3. Opóźnienie wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT

4. Wsteczne odliczanie straty podatkowej 

5. Zmiany w uldze na złe długi

6. Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w trakcie roku

7. Podwyższenie limitów niektórych zwolnień z PIT

8. Zwolnienie z PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z pandemią koronawirusa

9. Paragony w formie elektronicznej

10. Odliczanie od podstawy obliczenia podatku darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii

11. Wydłużenie terminu płatności podatku od przychodów z budynków

12. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabywanych do wytwarzania towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa

13. B+R dla zaliczek

14. IP BOX dla zaliczek

15. Przedłużenie terminu na dokonanie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza tzw. białej listy

 

 

Przedłużenie terminu wpłaty zaliczek na PIT

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (w szczególności przychodów z umów zleceń oraz umów o dzieło), przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, obowiązek wpłat zaliczek podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Dotyczy: art. 52o u.p.d.o.f

 

 

Zmiana terminu stosowania nowego zakresu obniżonych stawek VAT

Przepisy w zakresie nowej matrycy stawek VAT, które miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

Dotyczy: art. 58 specustawy

 

 

Opóźnienie wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT

Przepisy dotyczące nowego pliku JPK_VAT wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. Pierwotnie wyznaczono termin na dzień 1 kwietnia 2020 roku.

Dotyczy: art. 63 specustawy

 

 

Wsteczne odliczanie straty podatkowej 

Podatnicy podatku dochodowego, po zakończeniu 2020 r., mogą obniżyć o wysokość poniesionej w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota takiego obniżenia wynosi 5.000.000 zł. Odliczenia straty będzie można dokonać w wyniku korekty zeznania rocznego. Strata nieodliczona w ten sposób podlegać będzie odliczeniu na zasadach ogólnych. Z takiej możliwości skorzystać mogą podatnicy, którzy z powodu pandemii koronawirusa

1)  poniosą w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz

2)  uzyskają w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności Dotyczy: art. 38f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej: u.p.d.o.p.
Dotyczy: art. 38f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej: u.p.d.o.p.
                art. 52k do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej: u.p.d.o.f.

 

 

Zmiany w uldze na złe długi

Z przepisów wynika zwolnienie z obowiązku zwiększania przez dłużników dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczek lub przychodu stanowiącego podstawę obliczania ryczałtu za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r.

W celu skorzystania ze zwolnienia podatnik musi spełnić 2 warunki:

1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii koronawirusa

2) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników PIT) lub przychody opodatkowane podatkiem 

3) dochodowym od osób prawnych (w przypadku podatników CIT) są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Dotyczy: art. 52q u.p.d.o.f., art. 57c u.z.p.d.o.f. oraz art. 38i u.p.d.o.p.

 

 

Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w trakcie roku

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli:

1)  podatnik, który wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek, jest małym podatnikiem w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji jego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył w 2019 r. kwoty 8.747.000 zł,

2)  podatnik ten ponosi negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii koronawirusa.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy będą obowiązani poinformować w zeznaniach składanych za 2020 rok. 

Dotyczy: art. 52r u.p.d.o.f. oraz art. 38j u.p.d.o.p.

 

 

Podwyższenie limitów niektórych zwolnień z PIT

Podwyższony został limit następujących zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) zapomogi, inne niż z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – z 1.000 zł do 3.000 zł

2) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci otrzymane z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego 3) funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – z 6.000 zł do 10.000 zł

3) wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej – limit został podwyższony z 1.000 zł do 2.000 zł

4) dopłaty do wypoczynku z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – z 2.000 zł do 3.000 zł.

Dotyczy: art. 52l u.p.d.o.f.

 

 

Zwolnienie z PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z pandemią koronawirusa

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:

1) świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19;

2) świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, do zapewnienia których może zostać zobligowany pracodawca, aby pracownik mógł realizować obowiązki pracownicze.
Dotyczy: art. 52m u.p.d.o.f.

 

 

Paragony w formie elektronicznej

Obecnie podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży a za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Dotychczas koniecznym było wydawanie konsumentowi paragonu fiskalnego w postaci papierowej.
Dotyczy: art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

Odliczanie od podstawy obliczenia podatku darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii

Ustawa dodała możliwość odliczenia darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa w terminie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Obdarowanymi muszą być w tym przypadku:

1)  Podmioty wykonującym działalność leczniczą
2)  Agencja Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3)  Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W przypadku darowizn przekazywanych:
–  do dnia 30 kwietnia 2020 roku,  kwota podlegająca odliczeniu odpowiada 200% wartości darowizny.

–  do 31 maja 2020 kwota podlegająca odliczeniu odpowiada 150% wartości darowizny
– od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku kwota podlegająca odliczeniu odpowiada wartości darowizny.

Dotyczy: art. 52n u.p.d.o.f., art. 57b u.z.p.d.o.f., oraz art. 38g u.p.d.o.p.

 

 

Wydłużenie terminu płatności podatku od przychodów z budynków

Do dnia 20 lipca 2020 roku wydłużony został termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące od marca do maja 2020 r. W tym celu podatnik powinien spełnić następujące warunki:

 1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 

 2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników PIT) lub przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (w przypadku podatników CIT)  są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Dotyczy: art. 52p u.p.d.o.f. oraz art. 38h u.p.d.o.p.

 

 

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabywanych do wytwarzania towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa

Wprowadzono możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa (przykładowo są to: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk). Jednocześnie warunkiem jest wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Dotyczy: art. 52s ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 38k ust. 1 u.p.d.o.p.

 

 

B+R dla zaliczek

Koszty kwalifikowane, dotyczące tzw. ulgi B+R, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Dotychczas odliczenie w ramach ulgi B+R miało jedynie zastosowanie do rocznego zeznania podatkowego.

Dotyczy: art. 52t u.p.d.o.f. oraz art. 38l u.p.d.o.p.

 

 

IP BOX dla zaliczek

Podatnicy, osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. ulga IP BOX), które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę 5% podatku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dotychczas istniała możliwość skorzystania z tej ulgi jedynie w zeznaniu rocznym.

Dotyczy: art. 52u u.p.d.o.f. oraz art. 38m u.p.d.o.p.

 

 

Przedłużenie terminu na dokonanie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza tzw. białej listy

Przedłużono termin na dokonanie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza tzw. białej listy do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Termin tyczy się okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem.

Dotyczy: art. 15zzn specustawy

 

 

Masz pytania dotyczące tarczy antykryzysowej?Zapraszamy do kontaktu:m.palusinski@dsk-kancelaria.pl