branza it 2
Wsparcie w procedurach zamówień publicznych

Wsparcie w procedurach z zakresu zamówień publicznych

 

Specyficzne uregulowania prawne dotyczące postępowań prowadzonych w ramach zamówień publicznych oraz wprowadzane w ostatnim czasie zmiany w tej dziedzinie, w połączeniu z tematyką IT, mogą powodować wiele trudności dla uczestników rynku nowych technologii. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalistów.

 

Od wielu lat prawnicy DSK reprezentują klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Profesjonalnie doradzają przy realizacji postępowań przetargowych od tych najbardziej skomplikowanych, po te stosunkowo prostsze - związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji zamawiających. Nasza oferta obejmuje obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych zarówno dla zamawiających i jak i samych wykonawców.

pozostałe zakresy branży

skontaktuj się z ekspertem

Anna Loch

  • Radca prawny

Jędrzej Witaszczak

  • Starszy prawnik

Marta Dziewulska

  • Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
  • Radca prawny

success story wszystkie

Branża IT
Wielowymiarowość zadania wymagała od Kancelarii zaangażowania zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Podjęcie planowanego przedsięwzięcia poprzedziła wykonana przez Kancelarię analiza zgodności założeń projektu z regulacjami sektorowymi specyficznymi dla IT.Następnie przystąpiono do przygotowania szeregu umów m.in.: umowy o wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego, umowy licencyjnej na oprogramowanie systemu elektronicznej karty miejskiej, umowy...
czytaj

publikacje wszystkie

Częsty błąd w określaniu momentu wykonania usług budowlanych
  • 28 lipca 2017
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZYOkreślanie tego momentu jako daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego to częsty błąd – momentem tym jest ostatni moment wykonania faktycznych czynności związanych z realizacją usługi budowlanej czy budowlano-montażowej, a nie – ustalenia stron na papierze, kiedy strony życzą sobie, by ta usługa została wykonana czy do kiedy winna zostać zakończona.FAKTYCZNY MOMENT WYKONANIA USŁUGIStrony umowy o usługi budowlane...
czytaj
Stopklatka oferty w zamówieniach publicznych
  • 28 lipca 2017
UPŁYNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERTW wyroku TSUE z dnia 4 maja 217 r.1 dostawca, który złożył ofertę w przetargu na zamówienia publiczne przedstawił doświadczenie, które jednakże zostało zakwestionowane przez innego uczestnika przetargu, a odwołanie to zostało uwzględnione. Wobec tego zamawiający wezwał dostawcę w trybie art. 26 ust. 4 PZP do złożenia wyjaśnień (czy wobec „wykreślenia” zakwestionowanego doświadczenia nadal spełnia wymogi w...
czytaj
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w P.Z.P.
  • 3 października 2017
Zgodnie z przepisami ustawy p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne1. Również w doktrynie i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (powoływanej dalej jako „KIO”) podkreśla się, że jawność i transparentność są podstawą procedury udzielania zamówień publicznych, a utajnienie jej elementów w jakimkolwiek zakresie jest wyjątkiem2. Takim dopuszczonym wprost przez p.z.p. wyjątkiem są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa....
czytaj