Branże
Branża hazardowa

zakresy

Rynek gier hazardowych przeżywa w ostatnich latach duże zmiany.

Wprowadzenie w 2010 r. nowej ustawy hazardowej doprowadziło do powstania chaosu prawnego. Pomimo wielu starań ustawodawcy przepisy regulujące rynek gier nadal budzą wiele obaw i kontrowersji wśród przedsiębiorców z tego środowiska. Niewątpliwie będą one ulegały dalszym zmianom co potwierdza nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii DSK we współpracy z podmiotami z branży hazardowej gwarantuje pomoc prawną dostosowaną do ich wymogów i stale zmieniającej się sytuacji prawnej. Świadczymy m.in. usługi doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu koncesji na gry w kasynach i prowadzenia zakładów wzajemnych. Nie jest nam obce również reprezentowanie Klientów w postępowaniach karno – skarbowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych powiązanych z tym rynkiem.

success story

Branża Hazardowa

Do Kancelarii DSK zgłosiło się kilka niezależnych od siebie przedsiębiorców, wynajmujących różnym podmiotom gospodarczym powierzchnie w swych lokalach tj. bary, sklepy, czy punkty usługowe. Firmy te, na wynajętej powierzchni ustawiały automaty i urządzenia do gier hazardowych.   W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że organy celne zarzuciły właścicielom wynajmowanych powierzchni bezpośrednią działalność w branży hazardowej. Zarzucili przedsiębiorcom, że oni sami prowadzą działalność w zakresie urządzania gier na automatach

eksperci związani z branżą

Szymon Łajszczak

  • Counsel
  • Prawnik

Artykuły

Czy złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego przez zamawiającego na podstawie przepisów p.z.p. będzie zawsze dopuszczalne? – case study

  • 9 marca 2020
W sprawie Klienta kancelarii, spotkaliśmy się w ostatnim czasie z orzeczeniem sądu II instancji, który uwzględniając apelację zamawiającego zmienił zaskarżone postanowienie sądu I instancji w ten sposób, że zezwolił zamawiającemu na złożenie do depozytu określonej kwoty, która to kwota może być wydana temu z uczestników postępowania toczącego się z wniosku zamawiającego, który w sposób przewidziany prawem wykaże przed sądem swoje uprawnienie do...

Granice dopuszczalności ugody sądowej w postępowaniu pojednawczym na tle umów zawartych w trybie PZP

  • 19 lutego 2020
W praktyce działań kancelarii spotkaliśmy się ze sprawą, w której Sąd sprzeciwił się jasno manifestowanej woli stron i uznał ugodę zawartą pomiędzy zamawiającym i wykonawcą w toku postępowania pojednawczego za niedopuszczalną, podnosząc że ugoda taka jest sprzeczna z ustawą – Prawo zamówień publicznych (pzp). Sąd uznał mianowicie, że ugoda w brzmieniu wypracowanym przez strony byłaby sprzeczna z prawem, jako prowadząca do zmiany umowy zawartej w...

FIDIC: Roszczenia z Subklauzuli 13.7 – powiadomienie od ogłoszenia przepisów czy od ich wejścia w życie?

  • 12 lutego 2020
W praktyce obsługi kontraktów prowadzonych na postawie Warunków Kontraktu FIDIC, sytuacją powszechną jest składanie roszczeń (powiadomień o roszczeniach) w oparciu o Subklauzulę 13.7 [Zmiany w Prawach w Kraju]. Sytuacją równie powszechną jest zawiadamianie o tych okolicznościach dopiero w momencie, gdy dane regulacje prawne wejdą w życie. W takich przypadkach, po stronie Inżyniera Kontraktu często pojawiają się wątpliwości co do zasadności tej ścieżki...

Nowelizacja Prawa budowlanego uchwalona przez Sejm

  • 5 lutego 2020
23 stycznia 2020 roku Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Teraz projekt trafił do Senatu. Zmiany mogą wejść w życie jeszcze w 2020 roku.                                                                                                                  Projekt nowelizacji przygotowany został przez Radę Ministrów. Przewiduje on liczne zmiany w Prawie budowlanym, a także...