Artykuły
Ekwiwalent za urlop a zwolnienie lekarskie

Ekwiwalent za urlop a zwolnienie lekarskie

Urlop wypoczynkowy jest świadczeniem, którego pracownik nie może się zrzec. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części, pracownikowi przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego

Ekwiwalent za urlop stanowi więc pewien rodzaj rekompensaty pieniężnej dla pracownika za niezrealizowanie w pełni przysługującego mu uprawnienia. W praktyce często zdarza się, że pracownik nie wykorzystuje w pełni przysługującego mu urlopu, z powodu przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W jakiej wysokości wypłacić ekwiwalent pracownikowi w takiej sytuacji? Przepisy przewidują ściśle określone mechanizmy obliczania wymaganych kwot .

 

 

OBLICZENIE PODSTAWY EKWIWALENTU

 

Ekwiwalent oblicza się biorąc pod uwagę stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia. Stałe składniki, czyli np. wynagrodzenie zasadnicze, określone w stałej, miesięcznej stawce, zalicza się do podstawy ekwiwalentu w wysokości obowiązującej w miesiącu nabycia do niego prawa, niezależnie w jakiej wysokości zostało ono faktycznie wypłacone pracownikowi. Przyjmuje się więc wynagrodzenie podstawowe oznaczone w umowie o pracę, w pełnej wysokości.

 

SKŁADNIKI ZMIENNE

 

Składniki zmienne, takie jak wynagrodzenie godzinowe, zmienne premie miesięczne czy dodatki za nadgodziny zalicza się do podstawy ekwiwalentu zależnie od okresu na jaki przysługują:

 

 1. gdy przysługują pracownikowi na okres dłuższy niż 1 miesiąc – przyjmuje się ich przeciętną wysokość z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nabywa on prawo do ekwiwalentu,

 2. gdy przysługują pracownikowi na okres dłuższy niż 1 miesiąc – przyjmuje się ich przeciętną wysokość z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nabywa on prawo do ekwiwalentu

 

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

 

Jeżeli pracownik – np. z powodu zwolnienia lekarskiego – nie przepracował powyższych okresów ( odpowiednio 3 i 12 miesięcy) w pełni, konieczne jest uzupełnienie wypłaconego mu wynagrodzenia. W tym celu płaca jaką faktycznie uzyskał w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało mu wynagrodzenie, a tak otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w normalnym wymiarze pracy.

Wynik przeprowadzonych działań stanowi wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jaki otrzymać powinien będący na zwolnieniu pracownik.

 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 1.

 

1.Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.

Urlop wypoczynkowy jest świadczeniem, którego pracownik nie może się zrzec. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części, pracownikowi przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego

Ekwiwalent za urlop stanowi więc pewien rodzaj rekompensaty pieniężnej dla pracownika za niezrealizowanie w pełni przysługującego mu uprawnienia. W praktyce często zdarza się, że pracownik nie wykorzystuje w pełni przysługującego mu urlopu, z powodu przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W jakiej wysokości wypłacić ekwiwalent pracownikowi w takiej sytuacji? Przepisy przewidują ściśle określone mechanizmy obliczania wymaganych kwot .

 

 

OBLICZENIE PODSTAWY EKWIWALENTU

 

Ekwiwalent oblicza się biorąc pod uwagę stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia. Stałe składniki, czyli np. wynagrodzenie zasadnicze, określone w stałej, miesięcznej stawce, zalicza się do podstawy ekwiwalentu w wysokości obowiązującej w miesiącu nabycia do niego prawa, niezależnie w jakiej wysokości zostało ono faktycznie wypłacone pracownikowi. Przyjmuje się więc wynagrodzenie podstawowe oznaczone w umowie o pracę, w pełnej wysokości.

 

SKŁADNIKI ZMIENNE

 

Składniki zmienne, takie jak wynagrodzenie godzinowe, zmienne premie miesięczne czy dodatki za nadgodziny zalicza się do podstawy ekwiwalentu zależnie od okresu na jaki przysługują:

 

 1. gdy przysługują pracownikowi na okres dłuższy niż 1 miesiąc – przyjmuje się ich przeciętną wysokość z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nabywa on prawo do ekwiwalentu,

 2. gdy przysługują pracownikowi na okres dłuższy niż 1 miesiąc – przyjmuje się ich przeciętną wysokość z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nabywa on prawo do ekwiwalentu

 

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

 

Jeżeli pracownik – np. z powodu zwolnienia lekarskiego – nie przepracował powyższych okresów ( odpowiednio 3 i 12 miesięcy) w pełni, konieczne jest uzupełnienie wypłaconego mu wynagrodzenia. W tym celu płaca jaką faktycznie uzyskał w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało mu wynagrodzenie, a tak otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w normalnym wymiarze pracy.

Wynik przeprowadzonych działań stanowi wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jaki otrzymać powinien będący na zwolnieniu pracownik.

 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 1.

 

1.Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.