Aktualności
Konferencja naukowa „Problemy regulacji zamówień publicznych”

Konferencja naukowa „Problemy regulacji zamówień publicznych”

Tomasz Wojech, adwokat z Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Problemy regulacji zamówień publicznych”. Wygłosił na niej referat dotyczący możliwości i skutków zabezpieczenia powództwa opartego na klauzuli rebus sic stantibus co do umów zawieranych w trybie zamówień publicznych.

Konferencja odbyła się 16 listopada br. w Warszawie, jej celem była wymiana poglądów i doświadczeń na temat stosowania i przyszłości Prawa zamówień publicznych. Na miejsce spotkania wybrano Centrum Konferencyjne Adgar Plaza w Warszawie, stanowiące także siedzibę Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wśród zaproszonych gości znalazł się p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pan Hubert Nowak, a także wielu przedstawicieli nauki i praktyki zamówień publicznych. 

 

Program konferencji obejmował następujące tematy:

 – Wyzwania legislacyjne w obszarze zamówień publicznych

 – Prawo zamówień publicznych – postulaty de lege ferenda

 – Aspekty cywilnoprawne zamówień publicznych

 – Aspekty administracyjnoprawne zamówień publicznych

 – Aspekty karnoprawne zamówień publicznych

 – Problemy implementacji tzw. dyrektyw zamówieniowych

 – Prawna regulacja problematyki kontroli zamówień publicznych

 – Stanowienie prawa w zakresie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego jako elementów systemu zamówień publicznych

 – Problematyka regulacji zamówień publicznych współfinansowanych ze środków zewnętrznych

 – Prawne regulacje dotyczące środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

 – Regulacje odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach zamówień publicznych

 

 

Zwieńczeniem Konferencji będzie monografia pokonferencyjna.

 

 

 

Patroni wydarzenia:

Marszałek Województwa Lubuskiego
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Patron merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Zielonej Górze
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 

 

Tomasz Wojech, adwokat z Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Problemy regulacji zamówień publicznych”. Wygłosił na niej referat dotyczący możliwości i skutków zabezpieczenia powództwa opartego na klauzuli rebus sic stantibus co do umów zawieranych w trybie zamówień publicznych.

Konferencja odbyła się 16 listopada br. w Warszawie, jej celem była wymiana poglądów i doświadczeń na temat stosowania i przyszłości Prawa zamówień publicznych. Na miejsce spotkania wybrano Centrum Konferencyjne Adgar Plaza w Warszawie, stanowiące także siedzibę Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wśród zaproszonych gości znalazł się p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pan Hubert Nowak, a także wielu przedstawicieli nauki i praktyki zamówień publicznych. 

 

Program konferencji obejmował następujące tematy:

 – Wyzwania legislacyjne w obszarze zamówień publicznych

 – Prawo zamówień publicznych – postulaty de lege ferenda

 – Aspekty cywilnoprawne zamówień publicznych

 – Aspekty administracyjnoprawne zamówień publicznych

 – Aspekty karnoprawne zamówień publicznych

 – Problemy implementacji tzw. dyrektyw zamówieniowych

 – Prawna regulacja problematyki kontroli zamówień publicznych

 – Stanowienie prawa w zakresie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego jako elementów systemu zamówień publicznych

 – Problematyka regulacji zamówień publicznych współfinansowanych ze środków zewnętrznych

 – Prawne regulacje dotyczące środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

 – Regulacje odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach zamówień publicznych

 

 

Zwieńczeniem Konferencji będzie monografia pokonferencyjna.

 

 

 

Patroni wydarzenia:

Marszałek Województwa Lubuskiego
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Patron merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Zielonej Górze
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie