Od lat doradzamy liderom biznesu

artykuły

W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2), wielu pracodawców rozważa możliwość weryfikacji temperatury ciała pracowników i współpracowników. Przepisy polskiego prawa pracy oraz tzw. specustawy koronawirusowej nie regulują tej kwestii wprost, tymczasem zbieranie informacji o temperaturze ciała może być rozpatrywane w kategorii przetwarzania informacji o stanie zdrowia, tj. danych osobowych.

W praktyce działań kancelarii spotkaliśmy się ze sprawą, w której Sąd sprzeciwił się jasno manifestowanej woli stron i uznał ugodę zawartą pomiędzy zamawiającym i wykonawcą w toku postępowania pojednawczego za niedopuszczalną, podnosząc że ugoda taka jest sprzeczna z ustawą – Prawo zamówień publicznych (pzp).

W sprawie Klienta kancelarii, spotkaliśmy się w ostatnim czasie z orzeczeniem sądu II instancji, który uwzględniając apelację zamawiającego zmienił zaskarżone postanowienie sądu I instancji w ten sposób, że zezwolił zamawiającemu na złożenie do depozytu określonej kwoty, która to kwota może być wydana temu z uczestników postępowania toczącego się z wniosku zamawiającego, który w sposób przewidziany prawem wykaże przed sądem swoje uprawnienie do otrzymania złożonej do depozytu kwoty. Kancelaria po analizie uzasadnienia sądu II instancji uznała, że rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego zmieniające postanowienie sądu I instancji zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Aktualności

  • 9 kwietnia 2020

Epidemia a gospodarka – Michał Jackowski w telewizyjnym panelu eksperckim

8 kwietnia br. profesor Michał Jackowski wziął udział w panelu eksperckim związanym z obecną sytuacją gospodarczą wynikającą z epidemii koronawirusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Michał Jackowski odpowiadał na pytania o praktyczne rozwiązania dla MŚP w programie informacyjnym TVP. Wyjaśniał, z jakich możliwości prawnych mogą skorzystać pracodawcy, aby mimo trudności i kryzysu utrzymać zatrudnienie i uratować firmę. Mówił o przepisach wprowadzonych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, ale również wskazał na dotychczasowe regulacje Kodeksu Pracy. Zwrócił uwagę na ciekawą i nową tendencję – w obliczu powszechnego kryzysu coraz częściej widać postawę wspólnej, solidarnej odpowiedzialności za byt firmy i zachowanie miejsc pracy – zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Rozwiązania prawne sprzyjają takiemu podejściu.

wydarzenia

  • 16 marca 2020

KORONAWIRUS SARS-COV-2 – PROCEDURA DLA ORGANIZACJI

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, Kancelaria DSK przygotowała dokument - procedurę ws. zapobiegania i przeciwdziałania koronawirusowi. W naszej ocenie powinna być wprowadzona w każdej organizacji. Celem wdrożenia i stosowania Procedury jest ograniczenie ryzyka zarażenia kogokolwiek z pracowników / współpracowników oraz zapewnienie ciągłości działania organizacji. Zwracamy...
  • 12 lutego 2020

REJESTR AKCJONARIUSZY – POŻEGNANIE Z PAPIEROWYMI AKCJAMI

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wprowadza rewolucję dla każdej spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej polegającą na zastąpieniu akcji dotychczas wyemitowanych w formie dokumentu, zapisami w elektronicznej ewidencji prowadzonej przez dom maklerski.Dotychczas akcje w formie zdematerializowanej były emitowane jedynie przez spółki publiczne. Od 1 stycznia...

twitter